Rekrutacja

Formularz zgłoszeniowy do projektu Rodzicielska Współdzielnia Edukacyjna.

Witaj Rodzicu!

Udział w projekcie „Rodzicielska Współdzielnia Edukacyjna” da Ci możliwość zaangażowania się w sprawy życia szkoły i społeczności lokalnej. W projekcie będziemy poruszać w szczególności obszary dot. komunikacji, zdrowia dzieci, edukacji seksualnej oraz ekologii. Nad każdym obszarem będziemy pracować osobno przez kilka miesięcy, w takim samym cyklu: mobilizacja (warsztaty dla rodziców), aktywizacja (inicjatywy rodziców), wzmocnienie (sesje coachingowe). Każdy z rodziców sam decyduje, czy chce wziąć udział w działaniach jednego lub kilku obszarów tematycznych. Bardzo cieszymy się na współpracę i zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

W projekcie mogą wziąć udział rodzice, których dzieci uczą się w szkole podstawowej w gminie Płużnica.

Realizator projektu: Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja.

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r.

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Rodzicielska Współdzielnia Edukacyjna”. 2. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych, a podane przeze mnie powyżej dane są zgodne z prawdą. 3. Zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku oraz wizerunku moich dzieci (jeśli będą towarzyszyły mi w spotkaniach) przez Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja z Płużnicy w czasie trwania realizacji, promocji, ewaluacji i archiwizacji Projektu oraz zastrzegam, że publikacja mojego wizerunku odbywać się będzie tak, aby nic nie wskazywało na moje pozostałe dane osobowe. 4. Zostałam poinformowana, że projekt współfinansowany jest ze środków Programu Aktywni Obywatele- Fundusz Karajowy, finansowany z Funduszy EOG. 5. Zostałam/em poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja, Płużnica 64, 87-214 Płużnica, która zbierać będzie następujące dane osobowe: - imię i nazwisko - miejsce zamieszkania (ograniczone do miejscowości) - telefon kontaktowy - adres poczty elektronicznej - informację dot. szkoły do której uczęszcza moje dziecko. - wizerunek. 6. Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w wyżej wymienionym zakresie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej RODO) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 oraz przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz zgodnie z innymi przepisami obowiązującego prawa przez Realizatora do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu. 7. Podanie przeze mnie danych osobowych, jest dobrowolne i jestem świadoma, że jest to niezbędne dla realizacji Projektu „Rodzicielska Współdzielnia Edukacyjna” w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odmowa podania danych wiąże się z brakiem możliwości udziału w Projekcie. 8. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Rodzicielska Współdzielnia Edukacyjna” ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy . 9. Zgadzam się także na przekazanie moich danych osobowych podmiotom, które na zlecenie Realizatora będą uczestniczyć w realizacji Projektu, oraz Instytucji Zarządzającej, którą jest Fundacja Stocznianz siedzibą w Warszawie (00-277) przy Placu Zamkowym 10. 10. Zostałam poinformowana, że moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Karajowy oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji zgodnie z wymogami stawianymi przez obowiązujące prawo oraz że nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 11. Zostałam poinformowana, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, że w każdej chwili mogę skontaktować się Realizatorem w sprawie moich danych osobowych wysyłając wiadomość na adres jego poczty elektronicznej oraz że mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.